Algemene voorwaarden

Buitensporig Zorg B.V.
Diezerplein 27
8021CT Zwolle
info@taruvandenborn.nl
KVK-nr 70803064

Art. 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

● Buitensporig Zorg B.V. : de leverancier van de dienstverlening.
● De klant: de wederpartij van Taru van den Born B.V. Bijvoorbeeld: een persoon die begeleid wordt (of diens ouder / vertegenwoordiger), of andere opdrachtgevers (organisaties, bedrijven etc).
● Overeenkomst: getekende offerte, zorgovereenkomst, overeenkomst van opdracht.
● PGB: Persoonsgebonden Budget.
● Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Art. 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Buitensporig Zorg B.V. en de klant, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 3. Uitgebrachte offerte
Buitensporig Zorg B.V. is aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.
Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Buitensporig Zorg B.V niet gebonden aan de uitgebrachte offerte.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Buitensporig Zorg B.V niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 4 Totstandkoming van overeenkomsten
Bij dienstverlening (begeleiding) op basis van PGB (persoonsgebonden budget) wordt tussen klant en Buitensporig Zorg B.V. een zorgovereenkomst opgesteld m.b.t. de begeleiding.
In de overeenkomst wordt in overleg tussen klant en Buitensporig Zorg B.V. de aard van de werkzaamheden, de duur van de overeenkomst en de tarieven vastgelegd. De overeenkomst wordt door de klant en Buitensporig Zorg B.V. ondertekend.

Art. 5 Dienstverlening
Buitensporig Zorg B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door de klant beschikbaar gestelde gegevens en de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buitensporig Zorg B.V. worden verstrekt.
Buitensporig Zorg B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buitensporig Zorg B.V. is uitgegaan van door de klant onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Buitensporig Zorg B.V. redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Art. 6 Betaling
Betaling van het geleverde dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
Bij vooruitbetaling dient betaling te geschieden op of voor de datum die op de factuur staat.

Art. 7 Afmelding
Bij Buitensporig Zorg B.V. geldt per zorgproduct een andere afmeldingstermijn.
Bij afzeggen van begeleiding (groep en individueel) binnen 72 uur van geplande aanvang wordt 25% , binnen 48 uur 50% en binnen 24 uur 100% van de (geraamde) kosten in rekening gebracht.

Art. 8 Incasso bij wanbetaling
Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen, zowel binnen- als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant.

Art. 9 Klachten
Buitensporig Zorg B.V. kent een klachtenprocedure m.b.t. verrichtte werkzaamheden.
Deze procedure staat vermeld op de website: www.buitensporigzorg.nl. Onder het kopje ‘Klachtenreglement’.

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Buitensporig Zorg B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Buitensporig Zorg B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Buitensporig Zorg B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder Art. 10.2. is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
4. Buitensporig Zorg B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Wanneer Buitensporig Zorg B.V. te goeder trouw geadviseerd heeft, en het Zorgkantoor een terugbetalingsverplichting van PGB gelden oplegt vanwege het inkopen van ‘niet verzekerde zorg’, dan kunnen deze kosten niet worden verhaald op Buitensporig Zorg B.V.
6. Wanneer er schade als gevolg van onvoldoende informatie is, kan dit nooit op Buitensporig Zorg B.V. verhaald worden.
7. Buitensporig Zorg B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, tenzij dit vanuit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit.

Art. 11 Geheimhouding en privacy
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Buitensporig Zorg B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Buitensporig Zorg B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Buitensporig Zorg B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Buitensporig Zorg B.V. hanteert een privacyreglement. Dit reglement staat vermeld op de website www.buitensporigzorg.nl onder het kopje ‘Privacyreglement’.

Art. 12 Dossiers
1. De klant heeft te allen tijde recht om zijn of haar dossier te raadplegen.
2. Het dossier wordt, vijf jaar na beëindiging van het contract vernietigd, tenzij klant zelf aangeeft er over te willen beschikken.
3. Dossiers zijn eigendom van Buitensporig Zorg B.V. en mogen alleen na wederzijds goedvinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

Art. 13 Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Buitensporig Zorg B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Buitensporig Zorg B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Buitensporig Zorg B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Buitensporig Zorg B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Buitensporig Zorg B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 14 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de klant en Taru van den Born B.V. is Nederlands recht van toepassing.